Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Chi cục gồm: 01 Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
b) Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Chi cục trưởng, được thay mặt Chi cục trưởng giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Chi cục trưởng khi được Chi cục trưởng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền.
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức của UBND tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Phòng Hành chính, tổng hợp;
b) Phòng Quản lý chất lượng;
c) Phòng Thanh tra, pháp chế;
d) Phòng Chế biến, thương mại nông sản.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục: Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện: Tuy Phước, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn).

4. Căn cứ đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc của Chi cục ở mỗi thời kỳ, nếu xét thấy cần thiết Chi cục trưởng có thể sắp xếp, kiện toàn, thành lập mới, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn sự nghiệp cho phù hợp trên cơ sở đề án được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quy định.

6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cấp trưởng, cấp phó của phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục thực hiện theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.Ngày 28/6/2016 Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành Thông báo số 291/TB-QLCL Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định. Cụ thể như sau:
 
Ông Hồ Phước Hoàn – Chi cc trưởng
- Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của Chi cục, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Quy định tại Quyết định số: 2137/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; chủ tài khoản của Chi cục;

- Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức bộ máy và cán bộ, kế hoạch, tài chính, đào tạo, thanh tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật và cải cách hành chính. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng nhiệm vụ của Chi cục;

- Phụ trách công tác quản lý chất lượng các chương trình, dự án do tỉnh, ngành giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
 

Các Phó Chi cục trưởng:
Giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Chi cục trưởng, được thay mặt Chi cục trưởng giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Chi cục trưởng khi được Chi cục trưởng ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền, cụ thể:
 

1. Ông Nguyễn Thanh Hưng – Phó Chi cục trưởng thường trực
- Giải quyết những công việc của Chi cục trưởng khi được ủy quyền; trực tiếp theo dõi, xây dựng, triển khai công tác chuyên môn về Quản lý Chất lượng ATTP và chế biến, thương mại lĩnh vực thủy sản và muối; kịp thời giúp Chi cục trưởng trong công tác quản lý chỉ đạo; công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn; chủ tài khoản được ủy quyền của Chi cục;

- Trực tiếp theo dõi, xử lý và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về các văn bản liên quan đến công tác Chế biến, thương mại Nông Lâm Thủy sản và Muối;

- Tham gia Ban chỉ đạo các chương trình, dự án do Sở Nông nghiệp và Chi cục trưởng phân công.
 

2. Ông Huỳnh Việt Hùng – Phó Chi cục trưởng
- Giải quyết những công việc được ủy quyền khi Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thường trực vắng mặt; trực tiếp theo dõi, xây dựng, triển khai công tác chuyên môn về quản lý chất lượng ATTP và chế biến, thương mại lĩnh vực nông, lâm sản; kịp thời giúp Chi cục trưởng trong công tác quản lý chỉ đạo;

- Trực tiếp theo dõi, xử lý và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về các văn bản liên quan đến công tác Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

- Tham gia Ban chỉ đạo các chương trình, dự án do Sở Nông nghiệp và Chi cục trưởng phân công.
 
Ngoài các lĩnh vực công tác được phân công, tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của Chi cục trong từng thời điểm, Chi cục trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị và sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT.

 
Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục
Ngày 07/9/2016 Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bình Định đã ban hành các Quyết định số 377/QĐ-QLCL, 378/QĐ-QLCL, 379/QĐ-QLCL, 380/QĐ-QLCL Về Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng:
a) Phòng Hành chính, tổng hợp;
b) Phòng Quản lý chất lượng;
c) Phòng Thanh tra, pháp chế;
d) Phòng Chế biến, thương mại nông sản.
Và Quyết định 381/QĐ-QLCL Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện: Tuy Phước, Vân Canh và thành phố Quy Nhơn)
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:
a) Phòng Hành chính, tổng hợp
1. Chức năng
Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế, công chức, viên chức, chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức; công tác hành chính, quản trị, tài chính, kế hoạch, tổng hợp thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
2. Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp Chi cục trưởng về tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí nhân sự tinh gọn; có kế hoạch đào tạo đúng chuyên môn quản lý trên cơ sở định biên và chỉ đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Quản lý cán bộ công chức, viên chức, chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
- Quản lý tài sản công, công cụ dụng cụ làm việc của Chi cục, trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ làm việc và văn phòng phẩm;
- Lưu trữ các hồ sơ văn bản, công văn đến và công văn đi của Chi cục;
- Tổ chức đưa đón lãnh đạo đi công tác theo tiêu chuẩn và theo chỉ đạo của Chi cục trưởng;
- Thực hiện việc thu chi theo qui định hiện hành của Nhà nước.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị thuộc Chi cục và các đơn vị liên quan giúp Chi cục trưởng tổng hợp chung về các hoạt động của đơn vị; thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Chi cục trưởng;
- Thống kê các chương trình, đề án, dự án liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị để báo cáo lãnh đạo Chi cục và cấp trên;
- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng quản lý về tài chính tuân thủ theo các qui định hiện hành của Nhà nước (Các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, các chế độ thu chi theo quy định chung của Tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
- Lập Báo cáo quyết toán và kế hoạch dự toán chi tiêu hàng năm của Chi cục;
- Cung cấp kịp thời các số liệu cho Chi cục trưởng và cơ quan cấp trên;
- Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách giao, nguồn thu từ phí, lệ phí (nếu có). Đồng thời phân bổ sử dụng vốn đúng mục đích;
- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và cơ quan pháp luật về thực hiện các chế độ chi tiêu và quản lý tài chính của Chi cục.
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
3.1. Phòng Hành chính, tổng hợp có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;
b) Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức Phòng Hành chính, tổng hợp thực hiện theo Luật cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của nhà nước.
3.2. Biên chế Phòng Hành chính, tổng hợp thuộc biên chế hành chính nhà nước, nằm trong tổng biên chế của Chi cục, do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phân bổ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính, tổng hợp trong từng thời điểm.


b) Phòng Quản lý chất lượng
1. Chức năng
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng trong việc quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tác nghiệp kỹ thuật quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối theo chức năng, nhiệm vụ của Chi cục.
2. Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương;
- Tham mưu thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Chi cục;
- Tham mưu trình Chi cục ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;
- Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Chi cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
+ Phối hợp các phòng trong Chi cục lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;
+ Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn;
+ Đầu mối tổng hợp đánh giá, xếp loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối;
+ Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tham mưu việc tổ chức thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;
+ Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;
+ Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định;
- Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối:
+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công của Chi cục trưởng;
+ Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm;
- Thực hiện quản lý, bảo quản tốt trang thiết bị, công cụ dụng cụ do Chi cục trưởng giao cho Phòng;
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế:
3.1. Phòng Quản lý Chất lượng có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;
b) Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức Phòng Quản lý chất lượng hợp thực hiện theo Luật cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của nhà nước.
3.2. Biên chế Phòng Quản lý chất lượng thuộc biên chế hành chính nhà nước, nằm trong tổng biên chế của Chi cục, do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phân bổ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý chất lượng trong từng thời điểm.


c) Phòng Thanh tra, pháp chế
1. Chức năng
Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối theo quy định và công tác pháp chế; xử lý vi phạm, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục.
2. Nhiệm vụ
- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch/đột xuất trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trình cấp trên phê duyệt;
- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo  kế hoạch/đột xuất đã được cấp trên phê duyệt trong lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật;
- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên cơ quan trong ngành Nông nghiệp; các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về VSATTP; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do các cơ quan chức năng phát hiện có kết luận sau thanh tra;
- Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổng hợp, báo cáo cho cấp trên và các cơ quan liên quan về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Chi cục và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản  và muối trên địa bàn tỉnh;
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
3.1. Phòng Thanh tra, pháp chế có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;
b) Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức Phòng Thanh tra, pháp chế thực hiện theo Luật cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của nhà nước.
3.2. Biên chế Phòng Thanh tra, pháp chế thuộc biên chế hành chính nhà nước, nằm trong tổng biên chế của Chi cục, do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phân bổ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra, pháp chế trong từng thời điểm.


d) Phòng Chế biến, thương mại nông sản.
1. Chức năng
Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tác nghiệp kỹ thuật về chế biến thương mại nông lâm thủy sản và muối trong phạm vi nhiệm vụ của Chi Cục.
2. Nhiệm vụ
- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Chi cục và các cơ quan liên quan tham mưu Chi cục trưởng để Chi cục trưởng tham mưu Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền:
+ Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản và muối tại địa phương;
+ Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển chế biến, bảo quản nông, lâm thủy sản và muối;
+ Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách … đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao;
- Chủ trì tham mưu Chi cục trưởng để Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành lĩnh vực Chế biến, thương mại nông sản.
- Tham mưu Chi cục trưởng về chế biến, thương mại nông lâm, thủy sản, muối;
+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và muối;
+ Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.
+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến, thương mại, nghiên cứu nắm bắt tình hình, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản và muối;
+ Tổng hợp các báo cáo định kì và đột xuất về tình hình chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh và các báo các khác có liên quan khi được lãnh đạo Chi cục phân công
+ Kiểm tra, chứng nhận chất lượng sản phẩm Muối nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình giám sát ATTP nông lâm thủy sản; tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá xếp loại cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng, ATTP.
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
3.1. Phòng Chế biến, thương mại nông sản có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;
b) Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức Phòng Chế biến, thương mại nông sản thực hiện theo Luật cán bộ, công chức và các quy định hiện hành của nhà nước.
3.2. Biên chế Phòng Chế biến, thương mại nông sản thuộc biên chế hành chính nhà nước, nằm trong tổng biên chế của Chi cục, do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phân bổ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chế biến, thương mại nông sản trong từng thời điểm.


e) Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện Tuy Phước, Vân Canh và Thành phố Quy Nhơn) 
1. Chức năng
Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện Tuy Phước, Vân Canh và Thành phố Quy Nhơn) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Quản Lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất lượng ATTP và chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn quản lý.
2. Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về chất lượng an toàn thực phẩm và chế biến thương mại nông lâm thủy sản và muối trên địa bản quản lý;
- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao;
- Tham mưu giúp Chi cục trưởng soạn thảo, trình Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực quản lý;
- Thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản và muối:
+ Phối hợp trong công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công của Chi cục trưởng và theo quy định của pháp luật;
+ Theo dõi, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh;
+ Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý;
- Về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản, muối:
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản và muối theo phân công của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản;
+ Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối.
+ Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định;
- Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý; 
- Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm và chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và muối theo quy định;
- Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm và chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa bàn quản lý;
- Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng giao.
3. Cơ cấu tổ chức, biên chế:
3.1. Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện Tuy Phước, Vân Canh và Thành phố Quy Nhơn) có Trưởng Trạm, 01 Phó Trưởng Trạm và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.
a) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng Trạm, Phó trưởng Trạm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT;
b) Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện Tuy Phước, Vân Canh và Thành phố Quy Nhơn) thực hiện theo Luật Viên chức và các quy định hiện hành của nhà nước.
3.2. Biên chế Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện Tuy Phước, Vân Canh và Thành phố Quy Nhơn) thuộc biên chế hành chính nhà nước, nằm trong tổng biên chế của Chi cục, do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản phân bổ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (liên huyện Tuy Phước, Vân Canh và Thành phố Quy Nhơn) trong từng thời điểm
.

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Liên kết Website
Cục chế biến NLS và Nghề muối
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 104
  •   Tháng hiện tại 4,773
  •   Tổng lượt truy cập 128,373